Grønnere byggeplasser på agendaen

Miljøvennlige bygg er i ferd med å bli bransjestandard. Nå skal også byggeplassene bli grønnere. Stadig flere offentlige byggherrer krever fossilfrie byggeplasser, og neste skritt kan være krav om helt utslippsfrie byggeplasser. 
 
- Vi er beredt til å gjør vår del av jobben, men alle er tjent med at miljøhensyn veies opp mot merkostnadene for både oppdragsgivere og leverandører, sier Magnus Løseth, direktør for kvalitet og miljø i AS Backe.  
 

El/Batteridrevet anleggsmaskin

Fossilfri byggeplass: Null utslipp av CO2. Anleggsmaskiner går på biodrivstoff i stedet for diesel. Oppvarming/tørking/herding ved bruk av fjernvarme, elektrisitet, pellets eller biodiesel i stedet for diesel eller propan.

Utslippsfri byggeplass: Null utslipp av CO2 og NOx. El/batteridrevne anleggsmaskiner. 

En fersk rapport utarbeidet av DNV GL for Energi Norge, ENOVA og Norsk Fjernvarme dokumenterer omfattende klimagassutslipp fra norske byggeplasser. De største utslippskildene er anleggsmaskiner, avfall, transport og energi.

Vi snakker om formidable utslippsmengder. Vi må ta skritt for å forbedre luftkvalitet og redusere støy, sier administrerende direktør Per Morten Johansen i det kommunale foretaket Omsorgsbygg, en av byggherrene som nå stiller krav om fossilfrie byggeplasser.

På landsbasis slippes det ut nesten 500.000 kg CO2 som følge av oppvarming og tørking underveis i byggeprosessen. Utslippene kan reduseres nesten i sin helhet ved å erstatte bruk av diesel og propan med strøm, fjernvarme, pellets og biodiesel, ifølge DNV GL-rapporten. Rapporten peker også på at transport til og fra byggeplasser kan reduseres gjennom god prosjektplanlegging.

Anleggsmaskiner forurenser mest

Utslipp fra anleggsmaskiner er det imidlertid vanskeligere å gjøre noe med, i alle fall på kort sikt.  Hele 30 % av alle CO2-utslipp i Oslo kommer fra anleggsmaskiner, viser DNV GL-rapporten.

Anleggsmaskinene er verstingene. Overgang til biodrivstoff er kostbart, og tunge anleggsmaskiner egner seg ikke for batteridrift. Bransjen er avhengig av bedre incentivordninger for å sikre en raskere overgang til fossil- og utslippsfrie anleggsmaskiner, sier Løseth, som også er medlem av Klima,- energi- og miljøutvalget i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

ENOVA tilbyr allerede støtteordninger for anleggsentreprenører som ønsker å investere i batteridrevne maskiner.

Produsenter av anleggsmaskiner har nok ligget litt etter transportbransjen når det gjelder utvikling av miljøvennlige produkter. Vi kan bidra til fortgang i en overgangsperiode ved å gi økonomisk støtte til investeringer i nullutslipps anleggsmaskiner og til etablering av nødvendig ladeinfrastruktur for å drifte maskinene.  I tillegg kan vi støtte investeringer i el-lastebiler slik at vi kan redusere bruk av dieseldrevne lastebiler brukt til masseforflytning, sier seniorrådgiver Arnt-Gunnar Lium i ENOVA.

By og land

Svein Tollersrud, administrerende direktør i Backe-datterselskapet Martin M. Bakken på Elverum, er opptatt av at byggenæringen må finne en god balanse mellom idealisme og realisme.

Batteri/el-drevne anleggsmaskiner kan fungere fint i storbyene, men vi må ikke glemme hvilket land vi bor i. Transportetappene kan være lange, og mange steder i landet er det fortsatt langt mellom ladestasjonene. Det vil være enklere å oppnå fossil- og utslippsfrie byggeplasser i byene. Jeg tror vi må være litt pragmatiske. Kanskje vil det alltid være noen forskjeller mellom byggeplassene i de største byene og på bygda, sier Tollersrud.

backe-ea-portraits-december00048.jpg

Fra grønne bygg til grønne byggeplasser

To hundre norske bygg er miljøsertifisert av BREEAM NOR - den norske tilpasningen av Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger - og metodikken og anbefalingene benyttes av mange flere. BREEAM-standarden inneholder anbefalinger knyttet til grønne byggeplasser, men ingen spesifikke krav. I løpet av det siste året har imidlertid flere offentlige byggherrer selv tatt initiativ til å definere krav om fossilfri byggeplass i anbudsdokumenter.

«Byggherrer må legge press på hovedentreprenører, og hovedentreprenører må legge press på underleverandører. Vi har behov for en skikkelig dugnad.»

Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg

Per Morten Johansen i Omsorgsbygg beskriver fossilfrie byggeplasser som en overgangsordning.

Neste skritt er utslippsfrie byggeplasser, sier han, og viser til at Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 50 prosent innen 2020. Byen skal bli fossilfri innen 2050.

Alle må være med på å tenke nytt. Byggherrer må legge press på hovedentreprenører, som igjen må legge press på underleverandører. Vi har behov for en skikkelig dugnad, sier Johansen.

Omsorgsbygg skal bygge flere sykehjem, helsehus og brannstasjoner, i tillegg til 3000 barnehageplasser, fram mot 2020. Eksempler på Omsorgsbyggs krav til fossilfrie byggeplasser er:

  • Alle maskiner som kan gå på el/batteri skal gå på el/batteri
  • Alle dieseldrevne maskiner skal bruke 2. generasjons biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde
  • Det skal benyttes elektrisk tårnkran framfor dieseldrevet mobilkran
  • Belysning på byggeplassen skal være energieffektiv
  • Det skal benyttes en styrt tørkeprosess og ved behov for oppvarming for herding skal varmerør for væskebåren varme støpes inn og brukes til herding og uttørking
  • Transport til og fra byggeplassen skal være energieffektiv

Et skritt av gangen   

Fagsjef Håvard Almås i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til at maskin- og anleggsentreprenørene de siste årene har greid å produsere mer, med lavere utslipp, ved bruk av en mer moderne maskinpark. Maskin- og anleggsentreprenører er motivert for å ta neste steg for å møte kravene om fossilfrie byggeplasser, men ting må skje i riktig rekkefølge, understreker han.

De fleste anleggsmaskiner kan benytte HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje) biodrivstoff, men det forutsetter at bruken er godkjent av maskinprodusenten, slik at  maskingarantier  gjelder. I et prosjekt i regi av Oslo kommune valgte byggherren selv å signere garanti knyttet til bruk av fossilfri diesel på en kompressor til boreutstyr da maskinleverandøren ikke hadde gjennomført godkjenningsprosesser for slik bruk, forteller Almås.

Almås peker på flere uløste utfordringer:

  • Det finnes foreløpig ikke elektriske anleggsmaskiner tilpasset de tyngste arbeidsoppgavene på større anlegg, som masseforflytning
  • Bruk av el-maskiner kan medføre opplegg av ekstra strømtilførsel under bygge- og anleggsprosessen som overstiger strømbehovet etter ferdigstillelse

I tillegg koster biodrivstoff 30-40% mer enn anleggsdiesel, og investering i el/batteridrevne anleggsmaskiner er 40-100 % dyrere enn konvensjonelle maskiner, ifølge DNV GL-rapporten om utslippsfrie byggeplasser.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) gjennomfører i disse dager en kartlegging av ulike typer anleggsmaskiner blant medlemsbedriftene som ledd i arbeidet med å videreutvikle en bærekraftig og framtidsrettet anleggsnæring.

Vi må bruke innkjøpskraften til en samlet norsk anleggsbransje for å fremskynde utvikling og produksjon av miljøvennlige anleggsmaskiner, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

kari-sandberg003.png

I forkant

Backes kvalitets- og miljøsjef, Magnus Løseth, mener dessuten at entreprenørselskapene kan gjøre mye for miljøet gjennom hverdagsforbedringer. 

Rene og ryddige byggeplasser blir ofte både tryggere og grønnere enn byggeplasser som er fulle av rot. Dessuten er vi opptatt av å kjøpe og kaste minst mulig, og av å sortere mest mulig, sier han.

"Vi er beredt til å gjør vår del av jobben, men alle er tjent med at miljøhensyn veies opp mot merkostnadene for både oppdragsgivere og leverandører" 

Magnus Løseth, direktør for kvalitet og miljø i AS Backe. 

Løseth oppsummerer det slik:

Vi oppfordrer underleverandørene våre, spesielt maskin- og anleggsentreprenørene, til å gjøre det de kan for å bidra til grønnere byggeplasser. Samtidig må vi konsentrere oss om det vi selv kan gjøre noe med. Loven krever at vi skal sortere 60% av alt avfall på byggeplasser. Vi har allerede høyere sorteringsgrad enn det. Målet er minst 80%. Vi liker å være i forkant. 

backe-ea-ellingsrud-00549.jpg