Våre etiske retningslinjer 


Faglig dyktighet, ærlighet og pålitelighet har gjennom generasjoner vært Backe sine grunnverdier. Fortsatt etterlevelse av våre verdier er grunnlaget og forutsetningen for opprettholdelse og utvikling av vårt positive omdømme. Vårt omdømme og vår egen kultur er - og skal forbli - et betydelig konkurransefortrinn.

FAGLIG DYKTIG 

Vår dyktighet i alt vi gjør er fundamentet for hele vår virksomhet og vår fremtid.

 • Vi leverer kvalitet, til den pris og tid som er avtalt. 
 • Vi velger bærekraftige løsninger slik at våre kunder og samarbeidspartnere ser på Backe som den foretrukne samarbeidspartner for mulige fremtidige oppdrag.
 • Vi er løsningsorienterte i samspill med kunder og samarbeidspartnere.
 • Dersom vi får oppdrag som strider mot vår faglige overbevisning og egne krav, skal vi presentere alternative løsninger for kunden.
   

PÅLITELIG 

I tillegg til å si hva vi mener – gjør vi det vi sier. Å være til å stole på er avgjørende i et hvert samspill - mellom kolleger, med våre kunder og ovenfor samarbeidspartnere. 

 • Lojalitet overfor Backe og dine kolleger er en selvfølge.
 • Du holder ditt ord ovenfor kolleger, kunder og samarbeidspartnere – og bidrar til at Backe er forutsigbare i våre forretningsforhold.
 • Når beslutninger er tatt skal du støtte lojalt opp om dem – både på jobben og overfor våre omgivelser.
 • Bærekraft preger det vi gjør – ovenfor miljø, mennesker og produkter.
   

ÆRLIG

Å være ærlig innebærer å si hva vi mener – og å si fra dersom noe føles galt.

 • Kommuniser dine meninger i interne diskusjoner.
 • Bruk din ærlighet med klokskap ovenfor kunder og samarbeidspartnere.
 • Si ifra hvis du oppdager avvik på lover og interne regler. Gå først til din nærmeste overordnede. Dersom forholdet ikke stopper, har du et ansvar for å bringe saken videre.
 • Backe har etablert egne varslingsrutiner og du har rett til å kunne være anonym.
 • Det er et lederansvar å verne ansatte som varsler eller sier ifra om uregelmessigheter.
 • Det er et ansvar for oss alle å støtte den som velger å varsle eller si ifra
 • Du har taushetsplikt med hensyn til enhver konfidensiell informasjon. Taushetsplikten gjelder både ovenfor egne kolleger som ikke skal ha disse opplysningene og utenfor Backe.