Et bra år – en bedre fremtid

2017 ble totalt sett et bra år for Backe. Vi lyktes bra økonomisk, menneskelig og som organisasjon. Men, året er også preget av utfordringer i noen av våre selskaper. Økonomisk kunne vi notere ny omsetningsrekord idet vi gikk inn i det nye året. Det er også svært gledelig å notere rekordstor ordrereserve i det vi tar fatt på 2018. Menneskelig har vi opplevd gode resultater når det gjelder HMS og kundetilfredshet. Som organisasjon har vi også vært gjennom endringsprosesser, spesielt på den digitale fronten der vi har tatt i bruk spennende, nye verktøy som bidrar til enda bedre bygg for våre kunder. Tusen takk til alle medarbeidere og samarbeidspartnere  som har bidratt!

eirik-sign.png

Eirik Gjelsvik
Adm. dir. 

I 2017 ferdigstilte vi 303 boliger utviklet av Backe Prosjekt og ble kåret til Årets Boligleverandør av Prognosesenteret.

Vår vei videre vil preges av tettere samarbeid internt og eksternt

Vi står midt i en utrolig rask utvikling av digitale verktøy for byggebransjen og Backe ønsker å være en ledende aktør gjennom å gjøre alle våre byggeplasser heldigitale innen 2020.

For å oppnå dette må vi samarbeide tettere i bransjen og søke de gode løsningene sammen!

I 2018 er Backe Entreprenør sammen med Lean Communications, SINTEF
Digital og Handelshøyskolen BI bevilget 15,7 millioner kroner over fire år
fra forskningsrådet gjennom BIA-programmet.

Midlene skal benyttes til «DigiBuild» - prosjektet som har som mål å heldigitalisere byggeprosessen.

Vi oppsummerer året som har gått i vår rapport for årsregnskap og beretning.

2017

Nøkkeltall 2017

Omsetning

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

Lønnsomhet

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

Årsresultat

0

Årsresultatet i AS Backe ble 120,1 millioner kroner, mot 44,2 millioner kroner
i 2016. Resultatet inkluderer mottatt konsernbidrag på 115 millioner kroner
fra datterselskapene.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 829 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 870 året før. Ved utgangen av 2017 var 8,1 % av de ansatte
kvinner. Ved årsskiftet var 478 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 351 var funksjonærer.
Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2017. 

H-Verdi

0

BackeGruppen hadde fire skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2017. I 2016 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,9 mot fjorårets H-verdi på 3,5. Dette er den laveste registrerte H-verdien i BackeGruppen. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.