6-12-01

Instruks for bruk av elektriske sager

Gjerde-, kapp/gjær-, stikk-  og sirkelsag

Ansvar

 • Bruker av utstyret er ansvarlig for at denne instruks og brukerveiledning blir fulgt.
 • Før utstyret brukes skal arbeidstaker har gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring og fått øvelse og instruksjon på det aktuelle arbeidsutstyret.

Bruk

 • Ansatte under 18 år har ikke lov til å bruke elektrisk sag.
 • Unntatt er lærlinger, men da under nødvendig tilsyn av en ansvarlig og kompetent person.

Tiltak før bruk

 • Sjekk at underlaget er stødig, plant og sklisikkert.
 • Kontroller dreieretning på sagblad ved montering
 • Sørg for at det er ryddig rundt sagen og bruk avsug dersom mulig.
 • Sjekk at spaltekniv og skjerm/deksel er montert riktig i henhold til brukerveiledningen.
 • Sjekk at nødstopp virker og at skyveredskap er tilgjengelig.
 • Kontroller at sag og sagblad brukes korrekt knyttet til arbeidsoperasjon
 • Sagen skal kun brukes til materiale som beskrevet i brukerveiledning

Tiltak under bruk

 • Hørselsvern og øyevern skal benyttes. Åndedrettsvern etter behov
 • Senk alltid sagbladbeskytter (plastskjerm) ved bearbeiding.
 • Påse at anlegget er ført helt frem til sagblad
 • Påse at arbeidsstykke ligger inntil anlegget
 • Påskyver skal benyttes ved kløyving
 • Ved rengjøring/vedlikehold skal strøm kobles av
 • Ved spesielle arbeidsoperasjoner som for eksempel kapping av metall skal sag som er konstruert for saging av metall benyttes.
 • Alltid vurdere å bruke tvinge til å feste det som skal kappes, spesielt ved kapping av metaller
elsag-instruks.png

Tiltak etter bruk

 • Sagblad senkes. Etter splitting senkes bladet og føres tilbake i kappestilling.
 • Rydd opp kapp.
 • Sagen rengjøres etter behov. Strøm kobles fra.
 • Ved arbeidstidens slutt skal sagen forankres/låses fast og strømtilførsel frakoples.
 • Ved feil og mangler frakobles sagen og merkes «I ustand» Feil meldes til nærmeste leder.