6-12-01

Instruks for bruk av elektriske sager

Gjerde-, kapp/gjær-, stikk-  og sirkelsag

Ansvar

Bruker av utstyret er ansvarlig for at denne instruks og brukerveiledning blir fulgt.

Før utstyret brukes skal arbeidstaker har gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring og fått øvelse og instruksjon på det aktuelle arbeidsutstyret.

Bruk

Ansatte under 18 år har ikke lov til å bruke elektrisk sag.

Unntatt er lærlinger, men da under nødvendig tilsyn av en ansvarlig og kompetent person.

Tiltak før bruk

 • Sjekk at underlaget er stødig, plant og sklisikkert.
 • Kontroller dreieretning på sagblad ved montering
 • Sørg for at det er ryddig rundt sagen og bruk avsug dersom mulig.
 • Sjekk at spaltekniv og skjerm/deksel er montert riktig i henhold til brukerveiledningen.
 • Sjekk at nødstopp virker og at skyveredskap er tilgjengelig.
 • Kontroller at sag og sagblad brukes korrekt knyttet til arbeidsoperasjon
 • Sagen skal kun brukes til materiale som beskrevet i brukerveiledning

Tiltak under bruk

 • Hørselsvern og øyevern skal benyttes. Åndedrettsvern etter behov
 • Senk alltid sagbladbeskytter (plastskjerm) ved bearbeiding.
 • Påse at anlegget er ført helt frem til sagblad
 • Påse at arbeidsstykke ligger inntil anlegget
elsag-instruks.png
 • Påskyver skal benyttes ved kløyving
 • Ved rengjøring/vedlikehold skal strøm kobles av
 • Ved spesielle arbeidsoperasjoner som for eksempel kapping av metall skal sag som er konstruert for saging av metall benyttes.
 • Alltid vurdere å bruke tvinge til å feste det som skal kappes, spesielt ved kapping av metaller